• Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego AiCOACH Shop

Informacje o sklepie

Sklep internetowy działający pod adresem AiCOACH Shop prowadzony jest przez AiCOACH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Zjednoczenia 36, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573694, REGON 362429642, NIP 118-211-25-14, której kapitał zakładowy wynosi 15 300 PLN, w pełni opłacony.

e-mail: info@aicoach.com, nr +48 22 243 32 66

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu AiCOACH Shop są przetwarzane przez AiCOACH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Zjednoczenia 36.
 2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić AiCOACH Sp. z o.o. realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności.

Ceny

 1. Ceny podawane w sklepie internetowym na stronie AiCOACH Shop są wyrażone w złotych polskich (PLN) oraz euro (EUR).

Zamówienia

 1. Sklep internetowy AiCOACH Shop umożliwia Klientom:
  - składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnychw sklepie internetowym AiCOACH Shop i zawierania umów sprzedaży na odległość.
  - uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym AiCOACH Shop.
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów oraz usług, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie AiCOACH Shop kierowane przez AiCOACH Sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę AiCOACH Shop. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez AiCOACH Sp. z o.o.
 5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane” lub „odebrane osobiście”.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym AiCOACH Shop dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  - czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  - czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia
 3. Jeżeli nie ustalono inaczej, AiCOACH Sp. z o.o. wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez AiCOACH Sp. z o.o.).
 4. Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji.
 5. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 6. Po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, AiCOACH Sp. z o.o. zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta przed wydaniem towaru klientowi:
  - Przelewem na rachunek bankowy AiCOACH Sp. z o.o.
  - Kartą kredytową
 2. AiCOACH Sp. z o.o. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez AiCOACH Sp. z o.o. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 3. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie.

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części
  - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. AiCOACH Sp. z o.o. nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez AiCOACH Sp. z o.o.
 6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy p o zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych , jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. W odniesieniu do promocji polegających na umożliwieniu nabycia innego (dodatkowego) towaru w obniżonej cenie, warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie (trwanie w obrocie prawnym) umowy sprzedaży towaru objętego promocją, o której mowa powyżej, z AiCOACH Sp. z o.o. Utrata statusu kupującego (np. w wyniku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny) jest równoznaczna z naruszeniem warunków prowadzonej promocji i będzie skutkować dokonaniem korekty ceny sprzedaży w odniesieniu do towaru,  który nabyto w obniżonej cenie, poprzez podwyższenie jego ceny do ceny regularnej, obowiązującej w dniu dokonania zamówienia. Kupującemu zostanie zwrócona cena zwróconego towaru po potrąceniu o wartość korekty dokumentu sprzedaży wystawionego do towaru promocyjnego (dodatkowego).

Zwrot towarów przez Klientów niebędących konsumentami

 1. AiCOACH Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zwrotu Produktu nowego, nie noszącego śladów użytkowania, zakupionego przez Klientów niebędących konsumentami, w szczególności w przypadku zaistnienia błędu Klienta w zamówieniu polegającego na zakupie niewłaściwego produktu lub jego błędnej ilości, na zasadach wskazanych w niniejszym rozdziale, w tym w szczególności określonych zgodnie z ust. 7
 2. AiCOACH Sp. z o.o. nie przyjmuje zwrotów:
  - otwartego oprogramowania i oprogramowania cyfrowego dostarczanego drogą elektroniczną;
  - otwartych nagrań audio video;
  - otwartych Produktów higienicznych;
  - produktów używanych;
  - produktów wyprzedażowych;
  - produktów spoza oferty sprowadzanych na specjalne zamówienie;
  - produktów przetworzonych na życzenie (np. zestawów komputerowe wg specyfikacji).
 3. Zgłoszenie zwrotu powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości, ale nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty odebrania Produktu przez Klienta. AiCOACH Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia zwrotu dokonanego po upływie tego terminu
 4. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest jego wcześniejsza rejestracja przez Klienta oraz autoryzacja przez AiCOACH Sp. z o.o.
 5. AiCOACH Sp. z o.o. rozpatrzy zwrot w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo zgłoszonej przesyłki od Klienta.
 6. AiCOACH Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami związanymi z obsługą zwrotów zarówno w przypadku ich uwzględnienia, jak i nieuwzględnienia

Gwarancja i rękojmia

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy AiCOACH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Zjednoczenia 36, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573694, REGON 362429642, NIP 118-211-25-14, której kapitał zakładowy wynosi 15 300 PLN, w pełni opłacony, a Klientami.
 2. AiCOACH Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia). Zasady odpowiedzialności w ramach rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Gwarancja na towar sprzedany konsumentowi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta względem AiCOACH Sp. z o.o. wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 4. Zgłaszając wadę towaru Klient określa, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji czy rękojmi. Jeżeli Klient jest konsumentem i nie dokonał wyboru, AiCOACH Sp. z o.o.. rozpatruje reklamację w oparciu o zasady dotyczące rękojmi.
 5. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.
 6. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż AiCOACH Sp. z o.o.; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami AiCOACH Sp. z o.o. i producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami AiCOACH Sp. z o.o. i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
 7. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, AiCOACH Sp. z o.o. stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, AiCOACH Sp. z o.o. poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez AiCOACH Sp. z o.o. kosztów.
 8. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi, Klient może żądać: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo – w przypadku wad istotnych – odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń.
 9. Jeśli Klient zażąda obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy AiCOACH Sp. z o.o.. ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta, proponując niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta wymianę Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady, chyba że Produkt był już wymieniony lub naprawiany albo mimo reklamacji nie został wymieniony na wolny od wad lub wada nie została usunięta.
 10. W przypadkach niewymienionych w ust. 12 AiCOACH Sp. z o.o.. ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta w ramach roszczeń z tytułu rękojmi jeżeli żądanie jest niemożliwe do zrealizowania albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takich sytuacjach AiCOACH Sp. z o.o. zaproponuje Klientowi inne rozwiązanie.
 11. Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 12. Należy zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę.
 13. AiCOACH Sp. z o.o. nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 14. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku.

Procedura reklamacji

 1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do:
  - roszczeń z tytułu gwarancji,
  - roszczeń z tytułu rękojmi.
 2. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez AiCOACH Sp. z o.o. oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.
 3. AiCOACH Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje w ciągu:
  - 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi;
  - 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, przy czym w przypadku wystąpienia konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 4. Jeśli oświadczenie Klienta, o którym mowa w ust. 2 nie zawiera żądania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi lub zgłoszone żądanie nie może być uwzględnione, np. jako niemożliwe do zrealizowania albo wymagające nadmiernych kosztów, AiCOACH Sp. z o.o. niezwłocznie zwróci się do Klienta o określenie swojego żądania lub zaproponuje inny sposób rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
 5. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego towaru, wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje AiCOACH Sp. z o.o..
 6. Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.
 7. Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej:
  - klient może wysłać sprzęt na koszt AiCOACH Sp. z o.o.
  - lub dostarcza towar własnym staraniem do siedziby AiCOACH Sp. z o.o.
 8. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, Klient powinien dostarczyć towar do siedziby AiCOACH Sp. z o.o. w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Klient może dostarczyć towar również w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu serwisu (w szczególności dotyczy to pulsometrów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd.).
 9. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym AiCOACH Sp. z o.o. i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji.
 10. AiCOACH Sp. z o.o. rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w AiCOACH Sp. z o.o.. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, prosimy o załączenie do reklamowanego towaru dowodu zawarcia umowy w celu identyfikacji umowy sprzedaży i usprawnienia procedury reklamacyjnej.
 11. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania. W przypadku reklamacji bezzasadnej, zgłoszonej na podstawie gwarancji, AiCOACH Sp. z o.o. może żądać zwrotu kosztów przesyłki.
 12. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym Klient zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych znajdujących się na nośniku/wprowadzonych do pamięci urządzenia. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie.
 13. W przypadku reklamacji obejmującej zestaw komputerowy wyprodukowany przez AiCOACH Sp. z o.o., obsługa serwisu AiCOACH Sp. z o.o. przyjmuje wyłącznie towar opisany na dowodzie zakupu jako "zestaw komputerowy".
 14. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, AiCOACH Sp. z o.o.. wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, AiCOACH Sp. z o.o.. jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% średniej miesięcznej ceny wynajmu 1m2 powierzchni magazynowej w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

Serwis

 1. Adres, pod którym należy składać reklamacje:
  AiCOACH Sp. z o.o.
  Aleja Zjednoczenia 36
  01-830 Warszawa, PL
 2. Kontakt z serwisem:
  support@aicoach.com

Postanowienia końcowe

 1. W kontaktach z klientem, AiCOACH Sp. z o.o. korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon).
 2. AiCOACH Sp. z o.o. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 3. AiCOACH Sp. z o.o.  informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
 4. W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), adres info@aicoach.com nie jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy lub składania reklamacji.
 5. W porozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), nr telefonu +48 22 243 32 66  nie jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy konsumenckiej.
 6. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), AiCOACH Sp. z o.o. nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną
 7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 8. Informujemy, że jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Korzystanie ze sklepu internetowego AiCOACH Shop możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  - Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  - Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  - minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
  - w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 10. AiCOACH Sp. z o.o.. nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823), zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK:
  https://uokik.gov.pl/download.php?id=1480
  W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumenckich, Państwowym Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub sądem powszechnym.
 11. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AiCOACH Shop.